Uchwała nr 1
Walnego, Założycielskiego Zebrania Oddziału Rejonowego  w Tomaszowie Lubelskim w sprawie:
Powołania Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

My – zebrani w dniu 10 czerwca 2017 roku na spotkaniu w Tomaszowie Lubelskim, przedstawiciele kół PSD z Parczewa, Biłgoraja, Tarnogrodu, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, wydelegowani na podstawie uchwał poszczególnych Zarządów i upoważnieni nimi do podjęcia takiej decyzji, stanowimy niniejszą uchwałą powołanie Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim, powodowani możliwościami bliskiej współpracy na podstawie zbliżonych możliwości organizacyjnych.

Solidarną decyzją przyjmujemy dla tego Rejonu nazwę:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim i właśnie pod taką nazwą chcemy współpracować nadal ze sobą jak i z Zarządem Głównym.

Lista obecności delegatów poszczególnych Zarządów, którzy wzięli udział w głosowaniu nad uchwałą stanowi załącznik nr 1 Uchwały.

Rezultaty głosowania:
Za przyjęciem uchwały: 22 głosów;
Za odrzuceniem uchwały: 0 głosów;
Wstrzymujących się: 0 głosów.

Niezmiennie głównym celem działania jest współpraca i wzajemna pomoc, a efektem osiągnięcia poszczególnych organizacji w niesieniu pomocy chorym z cukrzycą, przestrzeganie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków uchwalonego na VIII Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów w 2015 roku w Bydgoszczy.
Oddział Rejonowy PSD w Tomaszowie Lubelskim koordynuje działalność kół PSD z poszczególnych miast, powiatów i gmin i reprezentuje je w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz przed władzami województwa lubelskiego.

W wyniku głosowania do Zarządu wybrani zostali:
• Prezes Zarządu – Krzysztof Krawczyk Koło Powiatowe PSD w Tomaszowie Lubelskim
• Wiceprezes Zarządu – Irena Łukiewicz Koło PSD w Hrubieszowie
• Wiceprezes Zarządu – Krystyna Różaniecka Koło PSD w Biłgoraju
• Skarbnik Zarządu – Wiesława Kozak
• Sekretarz Zarządu – Mirosława Piękna Koło PSD w Tomaszowie Lubelskim
• Członek Zarządu – Roman Cichocki Koło PSD w Tarnogrodzie
• Członek Zarządu – Teresa Bronikowska Koło Powiatowe PSD w Parczewie
• Członek Zarządu – Karol Kosiacki Koło Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Prezydium Zarządu:
• Krzysztof Krawczyk – Koło Powiatowe PSD w Tomaszowie Lubelskim
• Irena Łukiewicz – Koło PSD w Hrubieszowie
• Krystyna Różaniecka – Koło PSD w Biłgoraju
• Mirosława Piękna – Koło Powiatowe PSD w Tomaszowie Lubelskim
• Wiesława Kozak– Koło Powiatowe PSD w Tomaszowie Lubelskim

Skład Komisji Rewizyjnej:
• Jan Pułapa – Przewodniczący
• Tomasz Grzeszczuk – Sekretarz
• Tadeusz Teterycz – Członek

Sąd Koleżeński:
• Jan Hass – Przewodniczący
• Maria Orzechowska – Sekretarz
• Danuta Rudko – Członek

Powołana Komisja Uchwał i Wniosków we składzie:
• Smyrski Ryszard – Przewodniczący
• Urszula Kochanowska Szałapska – Zastępca Przewodniczącego
• Wiesława Kozak – Członek

Przedstawiła a zebrani na spotkaniu jednogłośnie przegłosowali następujące wnioski:

  1. Adres siedziby Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim 22 – 600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 54.
  2. Prezydium założy konto dla Oddziału Rejonowego w banku.
  3. Prezydium założy rejestr korespondencji (pism przychodzących i wychodzących).
  4. Prezydium wystąpi do Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie w sprawie 1% odpisów podatkowych przeznaczonych dla Kół PSD.
  5. Prezydium wystąpi do Zarządu Głównego PSD w Warszawie o pełnomocnictwo dla Prezesa oraz Skarbnika Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.
  6. Zobowiązuje się Prezydium do założenia strony internetowej dla Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim.
  7. Prezydium jest zobowiązane do poinformowania Kół o numerze rachunku bankowego oraz składach Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego, Komisji Rewizyjnej Tegoż oraz Sądu Koleżeńskiego.
  8. Zobowiązuje się Prezydium Oddziału do o wystąpienie do sądu właściwego o nadanie osobowości prawnej.

Sekretarz Walnego Zebrania: Mirosława Piękna
Przewodniczący Walnego Zebrania: Władysław Chodkiewicz

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content