Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu ustanowionego przez Światową Organizację Zdrowia a przypadającego na dzień 31 maja, Rada Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia przyjmuje stanowisko o następującej treści:

Doceniamy wszelkie starania instytucji działających w ochronie zdrowia jak również w innych obszarach życia społecznego, które ze względu na dobro i zdrowie Polaków podejmują aktywności zmierzające do ograniczenia używania wyrobów nikotynowych. Równocześnie Rada rekomenduje Ministrowi Zdrowia wypracowanie strategii mającej na celu:

  1. Maksymalne możliwe do osiągnięcia zredukowanie nikotynizmu w życiu społecznym,
  2. Ochronę osób nieletnich przed nałogiem nikotynizmu oraz podniesienie wieku uprawniającego do zakupu wyrobów nikotynowych z 18 do 21 roku życia,
  3. Zwiększenie dostępu do specjalistycznego leczenia opartego o aktualną wiedzę medyczną (w tym psychoterapii, specjalistycznego poradnictwa, edukacji prozdrowotnej, farmakoterapii), zgodnego z przepisami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (FCTC),
  4. Nałożenie na wyroby tytoniowe opłat analogicznych do „podatku od sprzedaży wyrobów alkoholowych” lub „podatku cukrowego”.

Autorzy niniejszego stanowiska  na co dzień spotykają się z cierpieniem osób chorujących na nowotwory, które w bardzo wielu przypadkach są skutkiem długotrwałego używania wyrobów tytoniowych.  Najczęściej występującym nowotworem w Polsce jest nowotwór płuca, który charakteryzuje się jednocześnie wysoką umieralnością a wykrywany jest niejednokrotnie dopiero w wysokich stadiach rozwoju. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów od ponad 10 lat stanowi on pierwszą przyczynę zgonów wśród kobiet i drugą u mężczyzn.

Palenie papierosów jest także czynnikiem nasilającym powikłania przy ciężkim przebiegu COVID-19 i przyczyniającym się do przedwczesnych zgonów na świecie z tego powodu. Ostatnie dwa lata pandemii ciężko doświadczyły nie tylko ochronę zdrowia, ale i całe społeczeństwo. Przy okazji publicznej dyskusji o szczepieniach wybrzmiała jak nigdy dotąd wartość i znaczenie profilaktyki zdrowia w życiu każdego Polaka. Doceniając ten fakt, powinniśmy doprowadzić do tego, aby zagadnienie profilaktyki antynikotynowej  weszło na stałe do publicznego dyskursu i w sposób trwały rezonowało na programy edukacyjne dla najmłodszych, podejście do zdrowia nałogowych palaczy a także stało się punktem odniesienia w precyzyjnym regulowaniu statusu wszelkich substytutów tradycyjnych papierosów.

Tym właśnie działaniom ma służyć strategia, która w opinii Rady powinna zostać wypracowana przez Ministra Zdrowia we współpracy z innymi resortami oraz organizacjami obywatelskimi.

Członkowie Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content