Z powodu wielu wątpliwości ze strony pacjentów i lekarzy odnośnie nowych zasad refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wraz z konsultantem krajowym do spraw diabetologii, profesorem Krzysztofem Strojkiem wydało opinię, która porządkuje wiele dyskutowanych do tej pory kwestii.

Czego nowego dowiedzieliśmy się na temat tego, jak uzyskać zlecenie na system FreeStyle Libre 2 – pierwszorazowo oraz w ramach kontynuacji leczenia?

Pierwsze zlecenia na FreeStyle Libre 2
Refundacja systemu możliwa jest u wszystkich pacjentów z cukrzycą, u których stosowany jest model insulinoterapii oparty o minimum 3 wstrzyknięcia insuliny. PTD wyjaśnia, że insulina może być podawana w różnych schematach np. baza-bolus, insulina bazowa plus 2 okołoposiłkowe iniekcje insuliny, 2 iniekcje mieszanki insuliny plus insulina doposiłkowa. Model intensywnej insulinoterapii nie ma tutaj znaczenia, kluczowym parametrem jest liczba wstrzyknięć insuliny. W pojęcie intensywnej insulinoterapii wpisuje się także leczenie pompą insulinową, stąd pacjentom stosującym ciągły wlew insuliny także przysługuje refundacja systemu FreeStyle Libre 2.

Kolejne zlecenia na FreeStyle Libre 2
Aby otrzymać kolejne zlecenie na system FreeStyle Libre 2 wymagana jest ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne doprecyzowało warunek kontroli glikemii maksymalnie po 6 miesiącach:
• Wskazany w rozporządzeniu okres obejmuje czas do końca 6 miesiąca od rozpoczęcia realizacji zlecenia (a nie jego wystawienia).
• Równoważną formą przeprowadzenia oceny kontroli glikemii jest wizyta zdalna (nie musi być to zatem wizyta stacjonarna)
• W uzasadnionych przypadkach (np. wynikających z sytuacji klinicznej pacjenta lub ograniczeń systemu opieki diabetologicznej), możliwe jest wykonanie oceny kontroli glikemii w terminie przekraczającym 6 miesięcy i odnotowanie zaistniałych przyczyn w historii pacjenta, bez utraty możliwości kontynuacji zlecenia.

Warto dodać, że w przypadku pacjentów stosujących pełnopłatny system FreeStyle Libre 2 przed okresem obowiązywania nowelizacji, nie ma konieczności weryfikowania kryteriów kontynuacji podczas wystawiania pierwszego zlecenia. Niezależnie od tego, czy pacjent zna system, czy nie, pierwsze zlecenie nie wymaga żadnych weryfikacji wpływu FreeStyle Libre 2 na wyniki leczenia. Kolejnym warunkiem kontynuacji zlecenia jest:

• TIR (time in range) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu
• lub HbA1c poniżej 7,5%
• lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem.

Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ocena wskazanych w rozporządzeniu parametrów klinicznych (TIR, HbA1c) powinna być przeprowadzona za okres reprezentatywny w ocenie lekarza do postawienia wniosków dotyczących procesu leczenia, zgodnie z przyjętą praktyką, optymalnie za okres co najmniej 28 dni.

Jeśli moment wizyty kontrolnej nie jest w ocenie lekarza w pełni reprezentatywny do oceny, rekomendowana jest ocena retrospektywna w adekwatnym okresie stosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii. Inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem dotyczyć mogą między innymi:
• redukcji wartości HbA1c w stosunku do wyjściowej (np. u chorych z bardzo wysoką wyjściową wartością HbA1c)
• zmienności glikemii (celem indywidualnym staje się „wypłaszczenie” wykresu, unikanie dużych wahań glikemii)
• ryzyka/częstości incydentów hipoglikemii
• możliwości prowadzenia aktywności zawodowej przez osobę z cukrzycą.

Cele te mogą być stałe lub też zmieniać się w trakcie procesu leczenia. Osiąganie założonego celu powinno być potwierdzone przez lekarza w dokumentacji medycznej pacjenta.

Trzeci warunek przy kontynuacji zlecenia to aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników. Wskazany w rozporządzeniu parametr odnosi się do aktywności sensora określonej procentowo w aplikacji (FreeStyle LibreLink) lub bazie LibreView. Podobnie jak w przypadku parametrów glikemicznych, ocena powinna być przeprowadzona za okres reprezentatywny w ocenie lekarza do postawienia wniosków dotyczących procesu leczenia, zgodnie z przyjętą praktyką, optymalnie za okres co najmniej 28 dni.

Ograniczenia w liczbie pasków testowych
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne potwierdza, że na tym etapie funkcjonowania cyfrowego systemu NFZ nie ma możliwości rzetelnej kontroli liczby wykorzystywanych przez pacjenta pasków. W związku z ograniczeniami systemowymi dotyczącymi możliwości kontroli w codziennej praktyce ilości refundowanych pasków zakupionych przez pacjenta, do czasu wdrożenia dedykowanego rozwiązania technologicznego, zasadnym wydaje się oparcie możliwości kontynuacji zlecenia przez lekarza na podstawie oświadczenia pacjenta, poinformowanego o takim zastrzeżeniu – piszą eksperci PTD.

O czym warto pamiętać podczas realizacji zlecenia?
• Zlecenie można zrealizować w całości lub „w ratach” np. za 1 miesiąc lub za kwartał.
• Warto zwrócić uwagę, jaki miesiąc zaznaczył lekarz na zleceniu jako „początek realizacji”; jeśli przykładowo będzie to kwiecień, to realizację zlecenia można rozpocząć 1 kwietnia, a nie np. w połowie marca (nawet jeśli zlecenie fizycznie pacjent posiada już w marcu).
• Przy wypełnianiu danych odnośnie zlecenia, kluczowe parametry to pesel pacjenta i numer zlecenia. Warto sprawdzić, czy podaliśmy je prawidłowo. Jakikolwiek błąd uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zlecenia, przez co wydłuża czas oczekiwania na sensory.

Magdalena Konieczny

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content