Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) rekomenduje przestrzeganie 7 podstawowych zasad („Life’s Simple 7”) które mają na celu utrzymanie zdrowia naszego serca i wydłużenie życia. Zasady te przedstawiono na rycinie poniżej.

Analizując powyższą prostą „7” dla zdrowia rekomendowaną przez AHA nasuwa się pytanie czy warto się do niej stosować… W literaturze naukowej można znaleźć szereg dowodów wskazujących, że prosta „7” naprawdę działa. Poniżej bardziej szczegółowe przedstawienie kilku z nich.

W badaniu przeprowadzonym przez Garg i wsp., w którym wzięło udział ponad 13 tysięcy osób wykazano, że ci którzy bardziej przestrzegali prostej „7” wg AHA, charakteryzowali się zmniejszeniem o 41% ryzyka wystąpienia migotania przedsionków. Jest to o tyle ważne, że migotanie przedsionków stanowi najczęściej występujące zaburzenie rytmu serca i istotnie zwiększa ryzyko śmierci.

W interesującym badaniu autorstwa Peng i wsp. wykazano ponadto, że stosowanie się do przynajmniej 3-4 zasad prostej „7” wg AHA było związane z zmniejszeniem o 45% ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

Warto także wspomnieć o wynikach badania przeprowadzonego przez Kim i wsp., w którym wykazano, że przestrzegania prostej „7” wg AHA mogło nawet zmniejszyć o 53% ryzyko kalcyfikacji blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. W gwoli wytłumaczenia – blaszka miażdżycowa składa się głównie z cholesterolu natomiast może się w jej obrębie odkładać wapń prowadząc do ich uwapnienia, czyli kalcyfikacji.

Bardzo istotnych informacji dostarczyło badanie autorstwa Wang i wsp., w którym stwierdzono, że im większa liczba zachowań prozdrowotnych zawartych w prostej „7” tym  wyraźniejsze zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia w trakcie życia. Co więcej, poprawa stylu życia może zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia w ciągu życia i wydłużyć lata życia wolnego od tych chorób.

Ukoronowaniem korzyści wynikających ze stosowania się do prostej „7” są wyniki badania przeprowadzonego przez Guo i Zhang które obejmowało ponad 190 tysięcy osób. W badaniu tym wykazano liniową zależność pomiędzy ilością przestrzeganych zasad prostej „7” a ryzykiem przedwczesnego zgonu z dowolnej przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ogólnie rzecz biorąc wykazano, że osoby, które bardziej przestrzegały zasad prostej „7” w porównaniu do tych mniej wytrwałych charakteryzowały się zmniejszeniem o odpowiednio 46% i 70% ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wyniki tego badania są na tyle ważne, że przedstawiono obrazowo je na poniższej rycinie.

Wyniki tego doskonałego badania wskazują, że jednym z ważniejszych zasad prostej „7” wg AHA jest zaprzestanie palenia papierosów. Należy podkreślić, że tak korzystne działanie stosowania się do zasad prostej „7” wykazano także w innych badaniach. Na przykład w badaniu autorstwa Han i wsp. jednoznacznie stwierdzono, że wraz z zwiększeniem ilości przestrzeganych zasad prostej „7” wg AHA, obserwuje się silniejsze zmniejszenie ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny, z powodu chorób nowotworowych i z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Podsumowując, stosowanie się nawet do części zasad tworzących prostą „7” wg AHA przynosi bardzo wiele korzyści zdrowotnych, czego ukonorowaniem jest wydłużenie życia, a jak powiedział Hipokrates” „Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby”.

MONIKA ROMAŃCZYK, studentka medycyny
STANISŁAW SURMA, student medycyny
PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF ŁABUZEK

 Piśmiennictwo

  1. Garg P. i wsp. American Heart Association’s Life Simple 7 and Risk of Atrial Fibrillation in a Population Without Known Cardiovascular Disease: The ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) Study. JAHA 2018;7:e008424.
  2. Peng Y. i wsp. Life’s Simple 7 and ischemic heart disease in the general Australian population. PLoS ONE 2017;12:e0187020.
  3. Kim S. i wsp. Life’s Simple 7 cardiovascular health metrics and progression of coronary artery calcium in a low-risk population. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2019;39:826-833.
  4. Wang L. i wsp. Ideal cardiovascular health metric and its change with lifetime risk of cardiovascular diseases: a prospective cohort study. J Am Heart Assoc. 2021;10:e022502.
  5. Guo L., Zhang S. Association between ideal cardiovascular health metrics and risk of cardiovascular events or mortality: a meta-analysis of prospective studies. Clinical Cardiology. 2017;40:1339–1346.
  6. Han L. i wsp. National trends in American Heart Association revised Life’s Simple 7 metrics associated with risk of mortality among US adults. JAMA Netw Open 2019;2:e1913131.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content