Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy określające refundację wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym systemów do monitorowania glikemii. Poniżej przedstawiamy nowe zasady refundacji dla systemu FreeStyle Libre 2.

Nowe przepisy porządkują zasady refundacji systemów do ciągłego monitorowania glikemii, w niektórych przypadkach rozszerzają uprawnienia do ich stosowania o nowe grupy pacjentów. Dla większości dotychczasowych użytkowników systemu, zmiany będą niewielkie. W dwóch podstawowych grupach uprawnionych do refundacji – osób do 26 roku życia i powyżej 26 roku życia nie zmieni się limit finansowania, czyli odpłatność za sensor ani też limit ilościowy. Zmieni się natomiast kod refundacji – ważne, żeby na zleceniu był on podany prawidłowo.

Kody dla systemu FreeStyle Libre 2
R.05.01.00 – hiperinsulinizm lub glikogenoza
R.05.01.01 (dawniej P.137.01) – dzieci z cukrzycą typu 1 lub typu 3
• Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych wyświetleń/skanów glikemii na dobę. Kod ten określa dopłatę pacjenta do sensora na poziomie 20%.

R.05.01.02 (dawniej P.137.02) – kobiety z cukrzycą w ciąży i połogu
Wszystkie ciężarne z cukrzycą ciążową mają prawo do refundacji systemu FeeStyle Libre 2 z dopłatą 20% za sensor. Wcześniej refundacja była ograniczona do kobiet z cukrzycą ciążową przyjmujących insulinę. Kod ten określa dopłatę pacjenta do sensora na poziomie 30%.

R.05.01.03 (dawniej P.137.00) – osoby niewidome
• Osoby dorosłe z cukrzycą, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok, wymagający insulinoterapii. Kod ten określa dopłatę pacjenta do sensora na poziomie 20%.

R.05.02 (dawniej P.137A) – dorośli z cukrzycą typu 1 lub typu 3 oraz typu 2 na min. 3 wstrzyknięciach
• Osób dorosłych z cukrzycą typu 1 albo 3, albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia). Kod ten określa dopłatę dla pacjenta na poziomie 30%.

Aktualne dopłaty dla pacjenta
Dopłata pacjenta będzie wynosiła 20 % lub 30 % od ceny 255 zł za sensor. Co oznacza, że przy 20 % odpłatności pacjent zapłaci za sensor 51 zł, a przy 30 % odpłatności – 76,50 zł.

Tak jak do tej pory liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych. Dodatkowo dodano zmiany w specjalizacjach lekarzy, którzy są uprawnieni do wystawiania zleceń: lekarz chorób wewnętrznych i pediatra (zniesiono wymóg zatrudnienia na oddziale lub w poradni diabetologicznej) oraz lekarz medycyny rodzinnej.

Zmiany dotyczące pasków – sprawdzany będzie do 6 poprzednich miesięcy, przy ocenie kontynuacji nie będzie brany pod uwagę pierwszy miesiąc zlecenia inicjującego (przy „drugiej” kontynuacji już nie ma żadnych ulg).

Zasady refundacji FreeStyle Libre 2 zostały doprecyzowane o zapis, że przysługuje ona tylko wtedy, gdy pacjent nie stosuje innych systemów do ciągłego monitorowania glikemii.

Warunki kontynuacji zlecenia na refundowany sensor – podsumowanie

Warunki kontynuacji zlecenia ustalono dla 2 grup pacjentów
Kontynuacja dla kodu R. 05.01:
kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia;

Kontynuacja dla kodu R.05.02:
• ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
• TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
• aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników lub przedziale ostatnich 3 miesięcy w przypadku braku dostępu do pełnego okresu użytkowania ze względów technicznych;
• refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów.

W przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content