Szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie mają prawa żądać od pacjentów opłat za korzystanie z wyposażenia szpitala, na przykład z czajnika, szafy i z innych elementów infrastruktury placówki – przypomina Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Biuro Rzecznik Praw Pacjenta w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej informuje, że szpitale udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach finansowania z NFZ nie mają podstawy prawnej do tego, by żądać od pacjentów wnoszenia opłat za korzystanie przez nich z elementów wyposażenia należących do szpitala, w tym uiszczania dodatkowej opłaty na przykład za użycie czajnika, szafy i za korzystanie z innych elementów infrastruktury placówki. Niedozwolone jest także pobieranie od pacjentów opłat za korzystanie z energii elektrycznej w szpitalu, w tym na przykład za ładowanie telefonu komórkowego czy laptopa. Elementy te należy zakwalifikować jako świadczenia towarzyszące związane z zakwaterowaniem pacjenta i z tego powodu wchodzą one w zakres świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Jak podkreśla BRPP, oczywiste jest, że „pacjenci przebywają w szpitalu nie z własnej woli, ale zostali do tego zmuszeni przez zdarzenie losowe, sytuację zdrowotną, dlatego też pobieranie takich opłat w szczególnym miejscu, jakim jest szpital, jest zwyczajnie nieetyczne”.

BRPP przypomina, że „szpitale posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. świadczeń gwarantowanych) z zakresu leczenia szpitalnego”. – W myśl ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w pojęciu świadczeń opieki zdrowotnej mieści się świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe, jak również świadczenie towarzyszące (art. 5 pkt 34). Zgodnie z art. 5 pkt 38 ww. ustawy, świadczeniem towarzyszącym jest zakwaterowanie i wyżywienie w podmiocie leczniczym. Powyższe świadczenie jest więc finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wyjaśnia BRPP.

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące bezprawności pobierania przez szpitale dodatkowych opłat od pacjentów za korzystanie z wyposażenia szpitala potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2018 r., sygn. akt: II OSK 1342/18, gdzie czytamy, że: „Wprowadzenie dodatkowych opłat za używanie wyposażenia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych nie ma oparcia w przepisach prawa. Wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego zapisów dotyczących pobierania od pacjentów dodatkowych opłat za używanie wyposażenia podmiotu leczniczego stanowi naruszenie praw pacjentów podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.

Źródło: www.termedia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content