Najważniejsze informacje dotyczące brania udziału członków PSD w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach:

 1. Wyznaczenie przez organizatora wydarzenia osoby ds. przeciwdziałania COVID – 19, której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID – 19 na danym wydarzeniu.
 2. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu organizatora i umieszczenie informacji o nim w widocznych miejscach.
 3. Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem.
 4. Należy przygotować nowy lub uzupełnić istniejący regulamin danego wydarzenia o procedury związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, szczególnie uwzględniający klauzulę RODO dot. przekazania organizatorowi najważniejszych danych uczestników wydarzenia oraz zapoznać z nim wszystkich uczestników spotkania.
 5. Uczestnik wydarzenia powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 6. Należy dostosować liczbę uczestników danego wydarzenia do obowiązujących przepisów i bezwzględnie kontrolować liczbę uczestników przebywających na danym terenie. Obecnie jedna osoba powinna zajmować nie mniejszą powierzchnię niż 2,5 m2. W przypadku obszarów czerwonych i żółtych powierzchnia ta wynosi odpowiednio 4m2 na jedną osobę.
 7. Należy tak zorganizować układ przestrzenny wydarzenia (czyli ustawienie stołów, krzeseł, sceny), aby zapewnić odpowiedni odstęp między uczestnikami (rekomendowane 1,5-2 metry).
 8. Zorganizowanie strefy wejścia i strefy wyjścia z dokładnie widocznymi instrukcjami dotyczącymi mycia i dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczek i rękawic jednorazowych.
 9. Zorganizowanie punktu rejestracji uczestników z zachowaniem zasady odstępu między uczestnikami – można umieścić komunikaty przy recepcji lub specjalne oznaczenia na podłodze.
 10. Zorganizowanie szatni, w której okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku, a numerki powinny być jednorazowego użycia.
 11. Posiłki powinny być wydawane tylko przez pracowników obsługi, między uczestnikami należy zachować odstęp, a w przypadku zmianowego wydawania posiłków, obsługa powinna po uprzednim wykorzystaniu przez uczestnika danego stolika, natychmiast go zdezynfekować.
 12. Należy w miejscu wydarzenia często wietrzyć, aby utrzymać dobrą wentylację oraz regularnie (nie rzadziej niż co godzinę) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się uczestnicy (klamki, uchwyty, włączniki świateł, oparcia krzeseł).
 13. Należy zwiększyć częstotliwość i dezynfekcję ogólnodostępnych toalet, w których trzeba zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji oraz ręczniki jednorazowe.
 14. Zaleca się mierzenie temperatury u uczestników i pracowników obsługi za ich zgodą przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru oraz obowiązkowo dezynfekowanie dłoni przed wejściem na teren spotkania.
 15. Obowiązkowe stosowanie przez uczestników i pracowników obsługi wydarzenia środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego wydarzenia, jak i na etapie jego przygotowania tzw. montaż / demontaż).
 16. Zapewnienie przez organizatora wydarzenia w miejscu realizacji spotkania odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez uczestników danego wydarzenia.
 17. Ograniczenie korzystania przez uczestników wydarzenia z przestrzeni wspólnych i wprowadzenie różnych godzin przerw.
 18. Należy stosować poniższe zalecenia dla uczestników spotkania:
  • Przed rozpoczęciem wydarzenia obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
  • Zachować bezpieczną odległość między uczestnikami (rekomendowane są 2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 19. W przypadku wydarzenia dla minimum 50 uczestników zapewnienie obecności w miejscu spotkania zespołu ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID – 19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej.
 20. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie wszystkich uczestników.
 21. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika obsługi wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od reszty osób i skierować do wyznaczonego pomieszczenia, gdzie powinien oczekiwać na transport sanitarny.
 22. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się uczestnik lub pracownik obsługi, przeprowadzić rutynowe sprzątanie zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, oparcia krzeseł, uchwyty).
 23. Należy ustalić listę osób obecnych na spotkaniu, które mogły mieć kontakt z zakażonym uczestnikiem, powiadomić miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content