Dnia 08.07 br. opublikowano do konsultacji publicznych od dawna wyczekiwany przez pacjentów i środowisko medyczne projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Czas na zgłaszanie wszystkich uwag do przedstawionych propozycji wynosi 21 dni. Po szczegółowej analizie zgłoszonych uwag, Minister Zdrowia opublikuje dokument w ostatecznym kształcie.

W projekcie zaproponowano szereg bardzo istotnych propozycji, w tym bardzo korzystne zmiany dla osób z cukrzycą. Projekt stanowi odpowiedź na znaczną część postulatów zgłaszanych na ręce Ministra Zdrowia przez PSD oraz inne organizacje diabetologiczne.

Najważniejsza, ogromna zmiana dotyczy rozszerzenia refundacji systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) o trzy grupy pacjentów:

1)      kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii;
2)      osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
3)      osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji leczenia:

  • ocena kontroli glikemii minimum co 6 miesięcy;
  • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
  • noszenie czujnika przez co najmniej 75% czasu.

W związku z brakiem konieczności kalibracji FGM, wprowadzono ograniczenie polegające na tym, że liczba pasków do oznaczania glukozy we krwi przepisywanych pacjentom nie może być wyższa niż 50 szt. na 6 miesięcy (150 szt. w przypadku dzieci).

Rocznie pacjent będzie miał możliwość otrzymania 26 sensorów, a zlecenie będzie mógł wystawić m.in. również lekarz POZ, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2.

Limit współpłacenia będzie wynosił 30% (tj. 76,5 zł za sensor), natomiast limit współpłacenia ze strony dzieci został obniżony do 20% (51 zł za sensor).

Do pozostałych kluczowych zmian, ważnych dla diabetyków należą:

  1. Rozszerzenie refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzenie zapisu umożliwiającego refundację zestawów do pomp bezdrenowych.
  2. Rozszerzenie refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk dla pacjentów z cukrzycą typu 3.
  3. W zakresie CGM-RT dostosowano refundację do wyrobów dostępnych na rynku, tzn. limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany (10 lub 6/7 dni). Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie – 600 szt./6 m-cy lub 150 szt./6 m-cy).

Z uwagi na konieczność rozpatrzenia zgłaszanych do projektu uwag, a następnie dostosowania systemów informatycznych NFZ do zmian, termin wejścia w życie rozporządzenia to najwcześniej 1 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że refundacja dla nowych grup pacjentów będzie możliwa dopiero po wejściu w życie rozporządzenia.

Link do dokumentu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content