Członkiem Rady jest również Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

5 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, na którym Rzecznik Praw Pacjenta wraz z przedstawicielami Rady ustalali zadania i priorytety działań.

“Chciałbym aby organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów zgłaszały sprawy, które Rzecznik mógłby podjąć na podstawie swoich kompetencji określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

“Chciałbym również żeby Rada swoją działalność ukierunkowała na wprowadzaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej tak, aby stał się on przyjazny dla pacjenta, ale także jego bliskich. Moim zdaniem należy skupić się na barierach i trudnościach na jakie napotyka pacjent.” – dodał.

Rada Organizacji Pacjentów będzie działała spotykając się co najmniej 2 razy do roku, resztę prac prowadząc w trybie obiegowym oraz w formule Zespołów Roboczych. Przykładowe zagadnienia, którymi mogą zająć się Zespoły:

  1. Zespół ds. propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie zajmował się m.in. identyfikowaniem problemów w obszarze systemu ochrony zdrowia ale także opiniowaniem aktów prawnych, w tym ustaw i rozporządzeń dot. praw pacjenta.
  2. Zespół ds. chorób cywilizacyjnych będzie podejmował m.in. działania na rzecz profilaktyki, edukacji obywateli, szeroko rozumianej promocji zdrowia oraz nierówności w zdrowiu.
  3. Zespół ds. onkologii zajmie się m.in. opracowaniem Karty Praw Opiekuna osoby leczonej w warunkach domowych a także kwestią rehabilitacji onkologicznej.
  4. Zespół ds. psychiatrii i neurologii – m.in. na bazie doświadczeń Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przygotuje opinie z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień pod kątem działań o charakterze systemowym oraz działalnością edukacyjną dot. praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi i dostępem do rehabilitacji leczniczej dedykowanej pacjentom z chorobami neurologicznymi.
  5. Zespół ds. chorób rzadkich zajmie się m.in. kwestią dostępu do rehabilitacji i poradni specjalistycznych.
  6. Zespół ds. seniorów będzie odpowiedzialny za edukację oraz podnoszenie świadomości na temat praw pacjenta i świadczeń zdrowotnych wśród osób starszych.

Źródło: www.gov.pl/rpp

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content