Obywatele dla Zdrowia
Podpisano deklarację wdrożenia programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

We wtorek 19 czerwca 2018 r, podczas konferencji podsumowującej projekt „Obywatele dla Zdrowia” Ministerstwo Zdrowia podpisało deklarację wdrożenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Deklarację ze strony resortu zdrowia przekazała Minister Józefa Szczurek-Żelazko, została ona przyjęta ze strony społecznej przez: Beatę Ambroziewicz, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Tomasza Schimanka, eksperta OFOP oraz Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta.

Program współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. powstał z potrzeby realizacji zasad partnerstwa oraz wsparcia partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu rozwiązań mających na celu ochronępraw pacjentów.  Ma on szczególnie na względzie umożliwienie włączenia się obywateli w kreowanie polityk publicznych w obszarze zdrowia publicznego i możliwość wyrażania opinii (na zasadzie konsultacji) w zakresie prac Ministerstwa Zdrowia, realizując cele ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817, z późn. zm.). – komentuje Tomasz Schimanek, ekspert Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, partner projektu.

Celem głównym Programu współpracy jest stały dialog Ministra Zdrowia oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego instytucji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służąca:

  1. poprawie jakości opieki zdrowotnej,
  2. pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb pacjentów,
  3. poprawie ochrony praw pacjenta,
  4. upowszechnianiu edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

W ostatnim czasie nastąpił ogromny przełom w relacjach między organizacjami pacjentów a decydentami, nie ograniczają się one wyłącznie do wysłuchania naszych stanowisk, ale także do merytorycznego dialogu nad kształtem rozwiązań systemowych nakierowanych na pacjenta. Relacje stają się coraz bardziej partnerskie, czego przykładem jest aktywny udział przedstawicieli organizacji pacjentów w narodowej debacie „Wspólnie dla Zdrowia” czy dołączenie przedstawiciela naszego środowiska do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pragnę jednak wyraźnie podkreślić, iż pacjenci nie mają być ekspertami w rozumieniu specjalistów medycznych, prawnych etc., lecz ekspertami pacjenckimi, dzielić się unikatowymi doświadczeniami oraz przekazywać oddolny głos dotyczący potrzeb pacjentów ale i propozycji usprawnień – przekonuje Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

W dyskusji panelowej podczas konferencji wieńczącej projekt wzięli udział m.in.: Józefa Szczurek-Żelazko  – Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Tomasz Schimanek – ekspert Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Partnera projektu, Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, Michał Czarnogórski – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Marek Woch – pełnomocnik Narodowego Funduszu Zdrowia, Jerzy Gryglewicz – ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego, Beata Ambroziewicz – Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Liderzy organizacji pacjentów m.in. Urszula Jaworska, Monika Zientek, Anna Śliwińska, Barbara Kucharska, Jolanta Grygielska, Igor Grzesiak i inni.

Projekt Obywatele dla Zdrowia przyczynił się do zwiększenia aktywności organizacji pacjentów w konsultacjach oraz dialogu społecznym, podniósł kompetencje zakresie przedstawicieli organizacji z całego kraju. W ramach projektu przeprowadzono m.in.

  • wypracowano program współpracy z Ministerstwem Zdrowia,
  • 20 szkoleń interaktywnych we wszystkich województwach,
  • comiesięczne spotkania konsultacyjne w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta,
  • przygotowano 22 opinie do konsultowanych aktów prawnych zdrowotnych,
  • opracowano 20 rekomendacji zmian systemowych dotyczących różnych obszarów opieki zdrowotnej,
  • opracowano Poradnik dialogu społecznego dla organizacji pacjentów, który wkrótce będzie wydany i przekazany bezpłatnie NGO.

W projekcie wzięło udział ponad 300 przedstawicieli organizacji pacjentów. Wszystkie opinie i rekomendacje przekazano Ministerstwu Zdrowia.

To nie koniec naszych prac, nie spoczywamy na laurach, dzięki projektowi udało się zintegrować środowisko organizacji pacjentów i wspólnie powołać organizację parasolową – Polską Unię Organizacji Pacjentów, która będzie kontynuować budowanie potencjału i profesjonalizmu organizacji poprzez działania edukacyjne m.in. szkolenia, coaching, wspólne przedsięwzięcia, ale przede wszystkim ma  dalej współtworzyć merytoryczny dialog z decydentami i partnerami społecznymi, tak aby głos pacjentów był uwzględniany nie tylko na etapie konsultacji, ale też tworzenia koncepcji rozwiązań systemowych– podsumowuje Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Obywatele dla Zdrowia”.

W trosce o lepszą jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP zrealizowała dwuletni projekt „Obywatele dla Zdrowia”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym zadaniem Obywateli dla Zdrowia było zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji pacjentów oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym w zakresie reformy służby zdrowia i działań prozdrowotnych, a także do aktywnego udziału w dostępnych formach dialogu w ramach porozumienia, współpracy z decydentami i środowiskiem medycznym oraz innymi resortami. Na potrzeby projektu powstała strona internetowa www.obywateledlazdrowia.pl zawierająca m.in. bazę aktualnych konsultacji – projektów aktów prawnych w ochronie zdrowia, kalendarz szkoleń oraz listę organizacji konsultujących projekty. Bieżące aktualności i komentarze dotyczące obszaru partycypacji społecznej można znaleźć na profilu facebook: https://www.facebook.com/OBYWATELEZDROWIA.

Źródło: www.obywateledlazdrowia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content