Strategię współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów na lata 2023 – 2024 ogłosił właśnie w formie zarządzenia szef resortu Adam Niedzielski. Zakłada ona ewaluację potrzeb pacjentów, realizowaną w oparciu o badania opinii, spotkania i debaty, a także zapewnienie tym organizacjom przez ministerstwo dostępu do informacji.

Strategia ma być realizowana przede wszystkim we współpracy z Radą Organizacji Pacjentów, powołanej przy ministrze w 2022 r., a także poprzez cykliczną ewaluację potrzeb pacjentów realizowaną w oparciu o badania opinii, spotkania, wymianę informacji, debaty eksperckie oraz zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia dostępu do informacji o polityce zdrowotnej, planowanych założeniach polityki zdrowotnej oraz przygotowywanych projektach aktów prawnych.

Strategia zakłada prekonsultacje i konsultacje publiczne projektów aktów prawnych z obszaru ochrony zdrowia w sposób określony przez rząd w dokumencie pt. „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Dokumenty dotyczące prac nad projektami udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce “Rządowy Proces Legislacyjny”. Konsultacje przeprowadzane są drogą elektroniczną. W przypadku projektów regulacji o szczególnym wpływie na dostępność oraz jakość opieki zdrowotnej istnieje możliwość poprzedzenia konsultacji publicznych prekonsultacjami z udziałem organizacji pacjentów.

Rada Organizacji Pacjentów pełni funkcję ciała konsultacyjnego w procesie koordynacji współpracy organizacji pacjentów z ministrem. Do jej zadań należy w szczególności przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów oraz opiniowanie projektów aktów wewnętrznych Ministra Zdrowia na etapie przekazania projektu do uzgodnień wewnętrznych w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi. Posiedzenia rady odbywają się raz na kwartał, mogą w nich uczestniczyć mogą również eksperci zaproszeni przez przewodniczącego rady, w tym przedstawiciele organizacji pacjentów niereprezentowanych bezpośrednio w radzie. Inne, organizowane poza pracami rady, spotkania ministra właściwego do spraw zdrowia lub jego przedstawicieli z organizacjami pacjentów mogą dotyczyć konkretnego obszaru tematycznego zgłoszonego przez organizacje pacjentów lub przez ministra zdrowia. Członkiem Rady jest m.in. Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zgodnie ze strategią, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pacjentów. Udział ten może mieć różne formy – prelekcji, wykładu, dyskusji, ale także aktywnej współorganizacji wydarzeń. Dotyczy to zwłaszcza wydarzeń objętych patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zdrowia.

W celu wysłuchania opinii organizacji pacjentów i zapewnienia ich udziału w procesie decyzyjnym, jak też wykorzystania potencjału eksperckiego organizacji pacjentów, „minister właściwy do spraw zdrowia deklaruje wolę włączania przedstawicieli tych organizacji do tworzonych przez siebie zespołów doradczych lub inicjatywnych”.

Możliwe jest zlecanie przez MZ organizacjom pacjentów realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego i wsparcie ich realizacji. Może to mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Preferowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia formą zlecania realizacji bądź wsparcia realizacji zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert.

Do zadań zlecanych organizacjom pacjentów z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia należeć może w szczególności: prowadzenie szkoleń, analiz i badań socjologicznych. Przy ocenie możliwości zapewnienia wysokiej jakości wykonania zadania przez oferenta bierze się pod uwagę w szczególności jego dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań danego rodzaju, charakter realizowanych działań, ich skalę (działania ogólnopolskie lub lokalne). W przypadku wniosków o realizację zadania publicznego składanych z inicjatywy organizacji pozarządowych przy ocenie możliwości zapewnienia wysokiej jakości wykonania zadania przez oferenta bierze się pod uwagę również jego dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań danego rodzaju.

Strategia określa też zasady udzielania przez ministra patronatu honorowego oraz jego udział w komitetach honorowych.

Źródło: cowzdrowiu.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content