• Do ogłoszenia skierowano rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej
 • Programem pilotażowym zostanie objętych nie więcej niż 200 świadczeniobiorców
 • W rozporządzeniu podano nie tylko wymagania kwalifikacyjne wobec pacjenta i lekarzy, ale także m.in. warunki rozliczania świadczeń

Będzie pilotaż dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Jak czytamy w dokumencie, celem programu pilotażowego jest “ocena organizacji, jakości i efektów opieki nad świadczeniobiorcami z zespołem stopy cukrzycowej w ramach połączonych świadczeń na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii z pooperacyjną kontrolą procesu gojenia”.

Realizacja programu pilotażowego odbędzie się w trzech etapach:

 • etap organizacji, który trwa do miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia i kończy się z dniem zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na realizację programu pilotażowego przez ośrodek pilotażowy;
 • etap realizacji, który trwa 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kwalifikacja nowych świadczeniobiorców trwa do dnia 31 lipca 2024 r.;
 • etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Jakie warunki musi spełnić pacjent?

Świadczenia realizowane w ramach pilotażu skierowane są do ubezpieczonych pacjentów z ukończonym 18. rokiem życia oraz:

 • z rozpoznaną cukrzycą opisaną kodami ICD-10:
  a) E10 Cukrzyca insulinozależna lub
  b) E11 Cukrzyca insulinoniezależna, lub
  c) E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem, lub
  d) E13 Inne określone postacie cukrzycy, lub
  e) E14 Cukrzyca nieokreślona

– z towarzyszącym owrzodzeniem na stopie w lokalizacji poniżej kostek – L97 Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej;

 • spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:
  – występująca ciężka infekcja,
  – występująca infekcja umiarkowana, która utrzymuje się bez miejscowej poprawy klinicznej, pomimo co najmniej dwutygodniowego leczenia jej w warunkach ambulatoryjnych,
  – występująca infekcja patogenem wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego,
  – występująca infekcja patogenem alarmowym wymagającym zastosowania antybiotyku dożylnego, a także izolacji chorego,
  – występująca przewlekła infekcja z towarzyszącym zapaleniem kości wymagającym jej resekcji,
  – ze wskazaniem do wykonania przeszczepu skóry celem przyspieszenia całkowitego wygojenia rany;
 • bez stwierdzonego krytycznego niedokrwienia stopy, wymagającego leczenia rewaskularyzującego albo już po skutecznym leczeniu rewaskularyzacyjnym;
 • z rokowaniem odzyskania funkcji podporowej stopy;
 • poinformowanych przez ośrodek pilotażowy o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym oraz z wyrażoną zgodą na udział w programie pilotażowym.

W dokumencie podano także, jacy specjaliści mogą kwalifikować pacjentów do programu. Są to lekarze z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty w dziedzinie:

 • diabetologii lub
 • endokrynologii, lub
 • angiologii, lub
 • chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej.

Podstawą przeprowadzenia kwalifikacji jest natomiast skierowanie do programu pilotażowego wystawione przez lekarza z II stopniwm specjalizacji lub tytułem specjalisty w dziedzinie:

 • diabetologii lub
 • endokrynologii, lub
 • chirurgii, lub
 • chirurgii naczyniowej,
 • lub angiologii, lub
 • chorób wewnętrznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w leczeniu chorych z zespołem stopy cukrzycowej.

Pełna treść dokumentu dostępna jest w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content