Nowe analizy badania EMPA-REG OUTCOME wykazały, że empagliflozyna ograniczyła ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową niezależnie od kontroli glikemii na początku badania.

Wyniki badania EMPA-REG OUTCOME przeprowadzonego z udziałem 7020 pacjentów, opublikowane po raz pierwszy w czasopiśmie New England Journal of Medicine w 2015 r. wykazały, że empagliflozyna stosowana w połączeniu z leczeniem standardowym (obejmującym leki obniżające poziom glukozy oraz leki stosowane w chorobach sercowo-naczyniowych) ogranicza względne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38 procent w porównaniu do placebo u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową.

Ogólny profil bezpieczeństwa empagliflozyny był zgodny z obserwowanym we wcześniejszych badaniach i z obecnie zarejestrowanymi wskazaniami.

Podczas 53. dorocznego zjazdu (wrzesień 2017 r.) Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) w Lizbonie zostały zaprezentowane wyniki z analiz post hoc – podano w komunikacie prasowym przygotowanym przez podmiot odpowiedzialny Boehringer Ingelheim.

– Teraz, kiedy mamy nową możliwość ograniczenia liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób cierpiących na cukrzycę typu 2, staramy się lepiej zrozumieć, czy istnieją jakieś różnice w korzyściach dla pacjentów – mówi prof. Silvio Inzucchi z Wydziału Endokrynologii na Akademii Medycznej Yale w New Haven (USA), który prezentował dane.

Jak podał prof. Silvio Inzucchi, nowe analizy badania EMPA-REG OUTCOME wykazały, że empagliflozyna skutecznie ograniczyła ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, niezależnie od poziomu glikemii na początku badania oraz wtedy, gdy empagliflozyna została dodana do powszechnie stosowanych doustnych leków obniżających poziom cukru we krwi.

We wszystkich czterech grupach charakteryzujących się określonym poziomem glikemii na początku badania (poziom HbA1c wynoszący <7,0%, 7,0% do <8,0%, 8,0% do <9,0% oraz ≥9,0%) u pacjentów otrzymujących empagliflozynę stwierdzono spadek ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu do grupy przyjmującej placebo.

Wnioski te były spójne z ograniczeniem ryzyka zaobserwowanym w całej badanej populacji i były niezależne od tego, czy kontrola glikemii uległa poprawie po wprowadzeniu badanego leczenia (co mierzono spadkiem poziomu HbA1c wynoszącym ≥ 0,5% w 12. tygodniu).

Jak zauważają naukowcy, wyniki przedstawione na zjeździe EASD stanowią kolejny dowód korzystnego działania empagliflozyny u pacjentów, u których kontrola glikemii była prowadzona z różną skutecznością.

Źródło: PWX/Rynek Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content