Mając na celu poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla pacjentów, organizacje realizujące projekty dialogu społecznego przygotowały wspólne stanowisko dla Ministerstwa Zdrowia dotyczące rozdysponowania dodatkowych środków dedykowanych na zdrowie z uwzględnieniem potrzeb pacjentów.

Oto treść stanowiska:

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia jest kluczowe dla realizacji priorytetowych celów polityki zdrowotnej z punktu widzenia pacjentów. Postulujemy o stopniowe zwiększenie finansowania do min. 6 % do 2022 roku.

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia powinno być przeznaczone z punktu widzenia pacjentów na poprawę realnego dostępu i jakości opieki zdrowotnej w Polsce tzn.:

  1. Polska Unia Organizacji Pacjentów przygotowuje działania, które wesprą każdy projekt Ministrowa Zdrowia dążący do podwyższania finansowania służby zdrowia poprzez działania w zakresie przestrzegania praw pacjenta, czy uszczelniana dotychczasowych wydatków. Dopiero te działania, mamy nadzieję, wspólnie realizowane, mogą spowodować, że pieniądze przeznaczone na podwyższanie finansowania, będą dobrze wydatkowane. Stworzona w ramach PUOP sieć regionalnych przedstawicieli organizacji pacjentów może być wykorzystana do przekazania głosu pacjenta w radach wojewódzkich do tworzenia map potrzeb zdrowotnych.
  2. Informatyzacja systemu ochrony zdrowia (zintegrowanie systemów, elektroniczna dokumentacja, rejestry) z udziałem przedstawicieli środowiska pacjentów.
  3. Poprawa skuteczności działania w zakresie zdrowia publicznego (edukacja, prewencja, profilaktyka).
  4. Wprowadzenie narzędzi monitorowania i oceny jakości systemu ochrony zdrowia (jakość, bezpieczeństwo, skuteczność terapii, zdarzenia niepożądane).
  5. Zwiększenie dostępu do innowacji (szeroko rozumianej: w zakresie diagnostyki, leczenia, e-zdrowia, zarządzania w zdrowiu).
  6. Zwiększenie roli opieki ambulatoryjnej i jednodniowej względem hospitalizacji długoterminowych.
  7. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji i kompleksowej opieki.
  8. Wzmocnienie funkcji kontrolnej nad systemem – wprowadzenie mechanizmów oceny efektywności wprowadzanych rozwiązań.
  9. Inwestycje w kadry – właściwa wycena pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje w rozwój kompetencji, w tym z zakresu komunikacji z pacjentem.
  10. Stworzenie programu polityki senioralnej w opiece zdrowotnej.

W imieniu Unii stanowisko podpisali:

Beata Ambroziewicz
Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów

Członkowie Unii:

Krystyna Wechmann
Prezes
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Federacja Stowarzyszeń “Amazonki”

Urszula Jaworska
Członek Zarządu
Fundacja Urszuli Jaworskiej

Monika Zientek
Prezes
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej “3majmy się Razem”

Anna Śliwińska
Prezes
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Przemysław Marszałek
Członek Zarządu
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO,

Wojciech Machajek
Fundacja Parkinsona

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content