Realizacja celów statutowych Koła Gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie w okresie 15-letniej działalności na terenie gminy Ostróda.

Koło gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą  w Samborowie zostało utworzone przez obecną Prezes zarządu Elżbietę Miecznik 26 stycznia 2005 r. Dzięki otwartej i życzliwej postawie ówczesnego Wójta Gminy Ostróda p. Gustawa Marka Brzezin, a obecnego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i wspaniale układającej się współpracy z Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno –Kulturalnego w Samborowie p. Marty Żeberek, wraz z całym zespołem zarząd koła mógł i może realizować swoje zadania statutowe.

W początkowym okresie swej działalności skupiono się na rozpoznaniu terenu całej gminy ostródzkiej /36 sołectw/ w jakim stopniu są zagrożone  środowiska wiejskie  występowaniem choroby cukrzycy i jej powikłaniami. Wspólnie z firmą HAND – PROD i Roche z Warszawy przeprowadzono akcję na wczesne wykrywanie cukrzycy we wszystkich sołectwach gminy ostródzkiej.

Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego opracowano koncepcję przeprowadzenia, w porozumieniu i wsparciu Wójta Gminy Ostróda p. Gustawa Marka Brzezi, akcji w szkołach gimnazjalnych pt. „ Epidemia cukrzycą XXI wieku”. Przeszkolono i przebadano: 77 nauczycieli, 651 uczniów i 106 rodziców uczniów. Jako stały element edukacyjny opracowano zasadę, że corocznie w czasie  gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą będą przeprowadzane, w porozumieniu i z pomocą  nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, konkursy plastyczne, w oparciu o wspólnie opracowany regulamin konkursowy określający zasady uczestnictwa i sposób nagradzania uczestników. Zarząd koła pisząc programy o dofinansowanie ze środków PFRON zabezpieczał stronę finansowania i realizacji zarówno organizowanych corocznie  gminnych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, jak  również towarzyszącym im dodatkowym imprezom. Zakupywane uczestnikom nagrody za uczestnictwo w konkursach związane były z aktywnym wspieraniem turystyki i rozwojem różnych dyscyplin sportowych.

Zarząd koła swoje działania ukierunkował na szeroko rozumianą profilaktykę i edukację, zarówno w szkołach, jak i w odniesieniu do integracyjnego środowiska. W 2009 r. wspólnie z ówczesnym Starostą Powiatu Ostródzkiego p. Włodzimierzem Brodiuk i firmą BIOTON z  Warszawy, w oparciu o bazę dydaktyczną znajdującą się na zamku w Ostródzie, przeprowadzono warsztaty diabetologiczne dla 150 osób pt. „Akademia  Zdrowia BIOTON”. Uczestnikami byli chorzy na cukrzycę z terenu powiatu ostródzkiego, którzy uzyskali pamiątkowe certyfikaty. W porozumieniu z kierownictwami lokalnych zakładów pracy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych RUDNO w Rudnie i OSI FOOT w Gorkach przeprowadzane były badania na wczesne wykrywanie cukrzycy i pomiary  ciśnienia krwi obejmujące  zatrudnionych pracowników  tych zakładów.

W porozumieniu z Zarządem Głównym PSD przeprowadzono 7 czerwca 2014 r. krajową konferencję diabetologiczna pt. „Cukrzyca Zabójcą Naczyń”, w której uczestniczyło ponad 350 osób z terenu całego kraju. Konferencja uzyskała patronaty Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wojewódzkiego Konsultanta w Sprawach Diabetologii, Starosty Powiatu Ostróda oraz Wójtów i Burmistrzów gmin powiatu ostródzkiego.

Odpowiadając na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn p. Stanisława Sitkowskiego zarząd koła pomagał we wszystkich sprawach organizacyjno – technicznych w powołaniu koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Miłomłynie i udzielał wszelkiej pomocy organizacyjnej i wsparcia finansowego nowo powołanemu zarządowi tego koła. Uczył, doradzał i nadzorował zasady rozliczeń finansowo – księgowych, które pozwalają rozwijać się w zakresie realizacji zadań statutowych.

Zarząd koła włącza się w merytoryczne dokumentowanie metod swojej pracy opracowując broszurowe wydania dotyczące działalności koła gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie z siedzibą w Samborowie oraz w pomoc w opracowaniu modelu funkcjonowania Poradni Diabetologicznej na szczeblu powiatowym, która zyskała uznanie zespołu redakcyjnego czasopisma „Medycyna Metaboliczna” i jest zamieszczona w Nr. 2 z 2014 r.

Włączamy się w pomoc przy opracowywaniu publikacji koła PSD z Działdowa pt. „Cukrzyca Bez Tabu” w związku z prezentacją roli i znaczenia poprzednich prezesów zarządu wojewódzkiego PSD województwa  warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. Dotyczyło to oceny i wpływu p. Danuty Targońskiej i Bernarda Zawadzkiego na kształtowanie się i rozwój struktur i kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w województwie warmińsko- mazurskim.

Zarząd koła zwraca szczególną uwagę na możliwości rehabilitacyjne członków i uczestnictwo w organizowanych wycieczkach turystycznych, poprzez pisanie projektów o dofinansowania z funduszy PFRON. W oparciu o zbierane środki własne członków  organizowane są wyjazdy na kąpiele solankowe w GEOTERMII  w Grudziądzu

Udział w wycieczkach turystycznych do: Grudziądza i poznaniu roli i znaczenia fortu obronnego, Torunia i obiektów turystycznych i zamku w Golubiu- Dobrzyniu, Olsztynka i poznaniu skansenu oraz lagrów niemieckich z II wojny światowej, Siedziby Hitlera połączonej ze zwiedzaniem zamku w Lidzbarku Warmińskim, miejsc więzienia Jana Pawła II w Stoczku Klasztornym, zamku w Reszlu i uczestnictwem w koncercie organowym w św. Lipce oraz zwiedzaniu siedziby Hitlera w Gierłoży k/Kętrzyna. Udział w wycieczce do Iławy i Elbląga połączonej z płynięciem statkami po trawie /jest to niezapomniane doznanie w sposobie przemieszczania statków wykorzystując system pochylni zasilanych urządzeniami hydraulicznymi/ do miejscowości Buczyniec, spływ łodziami płaskodennymi po rzece  Krutyń, udział w wycieczkach do Kwidzyna i Gniewu oraz  Gdyni ze zwiedzaniem muzeum Marynarki Wojennej, oceanarium i Gdańska / muzeum II wojny światowe/, wycieczki do Fromborka ze zwiedzaniem przekopu Mierzei Wiślanej, Tolkmicka, Suchacza i Kadyn.

Zarząd koła przejmując się roli organizatora wycieczek proponuje ciekawe miejsca do zwiedzania atrakcji turystycznych i zmniejsza kosztów obsługi, co powoduje, że część należności opłacanej przez uczestników wycieczek jest znacznie niższa, niż ceny oferowane przez biura turystyczne. Uczestnictwo w wycieczkach jest dokumentowane zdjęciami, które są publikowane w Kronice Koła. Zarząd prezentuje pogląd, że poprzez aktywne uczestnictwo w ciekawych wycieczkach mamy możliwość większej integracji, właściwemu kształtowaniu się relacji międzyludzkich wśród członków koła, wzajemnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo podczas pokonywania przeszkód, wzajemnej życzliwości i chęci niesienia pomocy.

Elżbieta Miecznik
Prezes Zarządu Koła PSD w Samborowie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content