Wiosny Ludów 77, 02-495 Warszawa

22 668 47 19

sekretariat@diabetyk.org.pl

Przekaż swój 1,5% naszej organizacji. Prosto. Szybko. Za darmo.

 1. Start
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Wydarzenia i relacje
 6. /
 7. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds....

Właściwie wydawane pieniądze z opłaty cukrowej pomogłyby w stałym usprawnianiu systemu opieki nad pacjentem z cukrzycą, ale również w podnoszeniu poziomu profilaktyki chorób cywilizacyjnych – podkreśliła Prezes Zarządu Głównego PSD Anna Śliwińska podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Publicznego, które odbyło się dnia 23 maja 2023 r.

Choć dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na problemie nadwagi i otyłości, to znaczna część wyzwań i potrzeb jest wspólna także dla innych chorób cywilizacyjnych.

Podczas posiedzenia zaproszeni eksperci wskazywali, że jedną z najbardziej powszechnych konsekwencji otyłości jest cukrzyca typu 2, dodając że idealna terapia otyłości powinna uwzględniać zarówno leczenie choroby „podstawowej”, jak i jej następstw – w tym właśnie cukrzycy typu 2.

Profesorowie specjalizujący się w leczeniu otyłości podkreślali, że otyłość jest ogromnym, ale ciągle jeszcze nieodpowiednio leczonym i wręcz lekceważonym problemem w naszym kraju. Problem zaczyna się już od najmłodszych, a polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Marta Pawłowska z Uczelni Łazarskiego przedstawiła pozytywny przykład Hiszpanii, w której podejmuje się kompleksowe, skoordynowane działania w zakresie profilaktyki otyłości, szczególnie wśród dzieci, skupione w Narodowej Strategii.

W swoim wystąpieniu Anna Śliwińska podkreślała, że aby profilaktyka i edukacja mogły być prowadzone systemowo w sposób ciągły i efektywny, konieczne jest odpowiednie sfinansowanie tego typu działań, np. z przychodów pochodzących z opłaty cukrowej. Jednak dotychczas trudno uznać, aby ten instrument był wykorzystywany w sposób efektywny.

Prezes ZG PSD zwróciła uwagę, że problemem jest nie tylko poczucie, że pieniądze z opłaty cukrowej  – ze względu na brak właściwego planowania – rozpłynęły się w budżecie NFZ, ale także sprawozdawczość. „O ile w ubiegłym roku byliśmy zawiedzeni merytoryką sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia z wykorzystania tych środków, to w tym roku jesteśmy podwójnie zawiedzeni, ponieważ mimo że określony w ustawie termin minął ponad miesiąc temu, takie sprawozdanie się nie ukazało” – zaznaczyła Anna Śliwińska, informując że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wystosowało oficjalne pismo w tej sprawie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele NFZ zapowiedzieli, że sprawozdanie zostanie opublikowane w ciągu miesiąca.

W ramach swojej wypowiedzi Anna Śliwińska zaprezentowała także wypracowane przez Forum Ekspertów ds. Cukrzycy oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Rekomendacje alokacji środków z opłaty cukrowej. Opracowanie ma stanowić wskazówkę dla decydentów, jakie działania mogłyby być finansowane z zebranych środków.

REKOMENDACJE

 1. EDUKACJA
  • podjęcie działań ukierunkowanych na systemowe włączenie edukacji zdrowotnej w ramach edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób cywilizacyjnych;
  • stworzenie programów systemowo wspierających działalność edukatorów;
  • stworzenie grantów/konkursów na organizację edukacji.
 1. OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOPĄ CUKRZYCOWĄ

Opieka nad pacjentem ze stopą cukrzycową to jeden z najgorzej zagospodarowanych elementów opieki diabetologicznej w Polsce. Statystyki i prognozy w tym zakresie pozostają zdecydowanie niepomyślne. To obszar, który wymaga natychmiastowej interwencji na każdym poziomie – tak finansowania, jak i organizacji.
Decydenci – wespół ze środowiskiem klinicystów i pacjentów – powinni poddać tę kwestię szczegółowej analizie i wspólnie zidentyfikować rozwiązania, które będą efektywne i które mają największe szanse na wdrożenie.

 1. ROZSZERZANIE DOSTĘPU DO NOWYCH OPCJI MONITOROWANIA I LECZENIA CUKRZYCY ORAZ JEJ POWIKŁAŃ

Mimo dużego postępu w obszarze refundacji nowoczesnych systemów monitorowania i leczenia cukrzycy, a przy tym mając na względzie dynamiczny rozwój medycyny i diabetologii, nadal istnieje potrzeba rozszerzania dostępu do wybranych świadczeń na kolejne grupy pacjentów w celu zapewnienia dostępności zgodnej z wytycznymi polskimi, jak i zagranicznymi oraz najnowszą wiedzą medyczną.

 1. PROMOCJA NA POZIOMIE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

Pozyskiwane środki warto przeznaczyć na programy propagujące wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych instrumenty i programy z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych – w tym także cukrzycy typu 2. Celem powinna być skuteczna edukacja decydentów na poziomie gminy na temat tego, w jaki sposób wykorzystać dostępne środki do implementacji działań na poziomie regionalnym.

 1. NARODOWA DEBATA DIABETOLOGICZNA

Organizacja corocznego kongresu/debaty na temat stanu i kierunku rozwoju polskiej diabetologii pod egidą Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, parlamentarzystów, klinicystów oraz organizacji pacjentów.
Celem dyskusji byłoby wskazanie priorytetowych zmian w opiece diabetologicznej i – na tej podstawie – wskazanie rekomendacji przeznaczenia wpływów pochodzących z opłaty cukrowej.

Link do nagrania posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#24B8991BF8828B86C125894B002E3B53

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content