W dniu 14 stycznia br. W Busku Zdrój  odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku Zdroju w celu wyboru nowego Zarządu Koła.

Zebranie zorganizowane zostało ze względu na podanie się do dymisji  ponad 50% Członków Zarządu Koła.  Wniosek został złożony  w dniu 15 grudnia 2016 roku na ręce  Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego  Mariusza Gołdyn  w obecności  Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego Mirosława Kobiec , Członka  Zarządu Wojewódzkiego  Stanisława Reguła, oraz przybyłą na uroczystość  Panią Prezes Zarządu Głównego   Annę Śliwińską.

Po konsultacji  telefonicznej z pozostałymi  Członkami  Zarządu Wojewódzkiego,   którzy byli nieobecni  na spotkaniu,  uzgodniono konieczność zwołania Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  PSD  w  Busku  Zdroju.

Informację o zwołaniu Zgromadzenia Nadzwyczajnego przekazano Członkom Oddziału w Busku Zdroju i wyznaczono  dzień  14 stycznia 2017 roku na godzinę 10 w siedzibie Oddziału przy ul. Grotta 3.

Panią Prezes  Danutę  Szymańska – Kosela, która została powołana na Prezesa Komisarycznego Oddziału w Busku Zdroju zobowiązano do przygotowania Nadzwyczajnego Zebrania.

Informacje o zaistniałej sytuacji i podjętych decyzjach przekazano Członkom  Zarządu  i pozostałym członkom PSD  Busko    po  zakończeniu uroczystości.

Nadzwyczajne zebranie PSD Busko Zdrój odbyło się  przy udziale  Zarządu Wojewódzkiego PSD,  którzy pełnili rolę obserwatora i stali na straży przestrzegania przepisów prawnych i Statutu.

Na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków obecny był przedstawiciel  Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju z Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Naczelnik – mgr Sławomir Dalach, który pomagał w prowadzeniu Zebrania i na bieżąco wyjaśniał zebranym przepisy  prawne i przepisy zawarte w Statucie  PSD oraz jak prawidłowo  powinno przebiegać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków.

W  głosowaniu  jawnym  Przewodniczącym  zebrania  został  kolega  Czesław Stępień,  Sekretarzem zebrania została   koleżanka  Bogumiła Gąsior, wybrano również Komisję  Skrutacyjną  w składzie:  Anna Ura,  Maria Musiał,  Włodzimierz Kozłowski.

Po  głosowaniu  jawnym  i ukonstytuowaniu się  nowo   wybranych  członków,  Zarząd  PSD  Oddział Powiatowy  w Busku-Zdroju  przedstawia  się następująco:

1/ Prezes – Jadwiga Karczewska

2/ Zastępca Prezesa – Tadeusz Ura

3/ Sekretarz – Bogumiła Gąsior

4/ Skarbnik – Celina Grabda

5/ Członek – Maria Michalska

6/ Członek – Czesław Stępień

7/ Członek – Ireneusz Cent

Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie:

Przewodnicząca – Józefa Kozłowska

Członek – Barbara Lis

Członek – Alicja Jeziorek

Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Członków  PSD  Busko  Zdrój  zostało  zakończone.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content