Dekalog Turysty

 1. Zanim zdecydujesz się na rezerwację noclegu w hotelu, czy wykup wycieczki, wczasów lub imprezy turystycznej lepiej poznaj swoje prawa, aby siebie jako konsumenta zabezpieczyć.
 2. Zaleca się także zapoznać z definicją imprezy turystycznej i powiązanymi usługami turystycznymi
  Dz. U. 2017 poz. 2361. USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
 3. PAMIĘTAJ, najlepszym bezpieczeństwem dla obu stron usługi (konsumenta, zamawiającego, biura podróży, hotelu) jest podpisanie umowy miedzy stronami, w której możemy zawrzeć wszystkie nasze wątpliwości oraz pytania. Przede wszystkim trzeba umieścić w umowie konkretnie co jest przedmiotem usługi. Pamiętajmy, że każda umowa między stronami, to są to indywidualne ustalenia między zamawiającym, a wykonawcą.
 4. Uzgodnij w jakiej formie zostanie podpisana umowa (czy jest to forma pisemna w wersji papierowej, czy przez e-mail – za potwierdzeniem, czy systemie online) zanim podpiszesz dobrze przeczytaj umowę i jej warunki.

Często dokonujemy rezerwacji  poprzez e-mail, zanim wyślemy przeczytaj raz jeszcze, sprawdź poprawność danych, poproś  w treści e-maila o potwierdzenie rezerwacji, lub jeśli anulujesz rezerwację poproś o potwierdzenie anulowania rezerwacji. To zapobiegnie niepotrzebnym w razie wątpliwości skutkom.

 1. Zapoznaj się na stronie usługodawcy (hotelu, biura podróży) z warunkami i regulaminem rezerwacji i anulowania rezerwacji, wtedy przy podpisaniu umowy możemy nanieść swoje poprawki uzgodnione między stronami. Pamiętajmy żeby w umowie było zawarte do kiedy i w jakiej formie możemy nanosić poprawki, a także kto jest osobą decydującą w kontaktach odnośnie umowy miedzy stronami.
 2. Zapoznaj się czy cena jest ostateczna – co cena obejmuje, czego cena nie obejmuje, czy cena może ulec zmianie, jeśli tak, to w jakim przypadku.
 3. Przy zawieraniu umów o realizację usługi np. wczasów, wycieczki z biurem podróży, czy hotelem lub pensjonatem sprzedawca swoich usług wymaga przedpłaty. Czym zatem jest przedpłata: jest to element naszej umowy, w którym konsument powinien mieć pewność, czy ta przedpłata to jest to forma zadatku, czy zaliczki. Trzeba pamiętać, że jest to istotna i poważna różnica między zaliczką, a zadatkiem, zwłaszcza jeśli dochodzi do skutków ewentualnego niedotrzymania warunków umowy.
 4. Należy uważać, aby w umowie było użyte odpowiednie słowo: zadatek bądź zaliczka – odpowiednio do funkcji, jaką ma pełnić.

Zaliczka jest to wcześniej zapłacona część ustalonej ceny. Jeśli umowa jest wykonana – konsument płaci cenę pomniejszoną o wcześniej wpłaconą zaliczkę. Jeśli natomiast umowa jest niewykonana lub wykonana nienależycie, zaliczka powinna być zwrócona konsumentowi, który ją wpłacił. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia umowy przez konsumenta należy mu się zwrot wpłaconej zaliczki.

Zadatek wpłacony przez konsumenta w razie wykonania umowy ulega zaliczeniu na poczet ceny. Natomiast w razie niewykonania umowy przez (usługodawcę) konsument może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić i zażądać od usługodawcy sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku. Jeśli zaś to konsument, który wpłacił zadatek, nie wywiązuje się z umowy,  (usługodawca) może odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować.

W przypadku rozwiązania umowy za zgodą obu stron, zadatek powinien być zwrócony konsumentowi, wtedy obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Artykuł 394 paragraf 3 Kodeksu cywilnego. Zadatek powinien być zwrócony, “gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli nie wywiązują się z umów, to nie z ich winy. Nie muszą więc zwracać zadatków w podwójnej wysokości.

Podstawa prawna: art. 394 i 494 kodeksu cywilnego, Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RGD-12/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.).

 1. Ile powinna wynosić zaliczka bądź zadatek? Prawo nie precyzuje dokładnie wartości zaliczki ani zadatku w branży turystycznej. Jednak UOKiK w swoich decyzjach kwestionował pobieranie zadatku w wysokości 100% wynagrodzenia. Najlepiej, jeśli będzie to nie więcej niż 20-30%.
 2. Wraz z dokonaniem rezerwacji lub podpisaniem umowy, strony zastrzegają sobie w jakim terminie uczestnik zobowiązany jest wpłacić przedpłatę. Brak zapłaty zaliczki bądź zadatku za zamówioną usługę, wczasy, wycieczkę, imprezę turystyczną  w terminach określonych może być traktowany jako rezygnacja z imprezy przez stronę zamawiającą.

Pamiętaj!

Zarząd oddziału/koła jeśli zbiera u siebie w siedzibie pieniądze na zorganizowane wczasy lub wycieczkę, powinien utworzyć listę osób wpłacających, którzy zapoznali się z warunkami organizowanej imprezy  (anulacją i rezerwacją), które strony zawierające umowę zawarły. To zabezpiecza zarząd przed skutkami odpowiedzialności za osoby, które rezygnują z wycieczki, ponieważ to one dokonały wyboru i podpisały się pod regulaminem organizowanej wycieczki, wczasów.

Przykład oświadczenia:

„Rezygnacja przez członka PSD z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie takie należy złożyć bezpośrednio do organizatora. Jeżeli osoba zrezygnuje z uczestnictwa z wczasów z powodów niezależnych od organizatora, osobie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona. Osoba zapoznała się z warunkami rezygnacji z wczasów, jeśli nie może jechać to ona jest odpowiedzialna za znalezienie osoby w swoje miejsce, jeśli nie ma osoby to zdaję sobie sprawę, że zadatek/zaliczka na wczasy przepada proporcjonalnie do terminów rezygnacji przed wyjazdem zgodnie z warunkami rezerwacji. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.”

WAŻNE!

Ważna jest sprawa ubezpieczenia podczas pobytu. Zaleca się aby wszyscy uczestnicy podczas wycieczki, wczasów, imprezy turystycznej byli ubezpieczeni. Są także wprowadzane już przez firmy ubezpieczeniowe propozycje „ ubezpieczenie odnośnie chorób zakaźnych” Sprawdź czy biuro podróży ma wykupiony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czy widnieje w spisie Rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, zaleca się także sprawdzić opinie o biurze podróży, hotelu.

 

WYCIECZKI a KORONAWIRUS

Pamiętaj, że sytuacja odnośnie epidemii zmienia się dynamicznie, więc warto sprawdzać na bieżąco oficjalne komunikaty ze stron rządowych, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy innych instytucji działających na danym terenie: Urząd Miasta, Gminy, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Stacje Sanitarne itp.

Ogłoszenie przez Międzynarodową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa nie uprawnia Państwa w sposób jednoznaczny do bezkosztowej rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej z tytułu wystąpienia nadzwyczajnych, nieuniknionych okoliczności (art. 47 pkt. 4. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych). Ostateczna decyzja o odwołaniu wycieczki należy do biura podróży – organizatora Państwa wyjazdu, który na bieżąco analizuje sytuacje zdrowotne oraz polityczne.  Warunkiem jest ogłoszenie epidemii przez władze danego państwa, nie przez organizację międzynarodową, jaką jest WHO.

 „Jak czegoś nie rozumiesz, nie podpisuj, skontaktuj się z odpowiednim organem”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ, ZASIĘGNIJ PORADY PRAWNICZEJ

Źródło:  
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf
https://www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_imprezy_turystyczne_wycieczki.php#top
https://www.infor.pl/prawo/umowy/postanowienia-ogolne/697039,Zadatek-czy-zaliczka-co-przepada.htmlhttps://www.infor.pl/prawo/umowy/postanowienia-ogolne/685741,Zadatek-a-zaliczka.html
https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-konsumenta/87526,Zaliczka-czy-zadatek.htmlhttps://www.wakacje.pl/p/koronawirus-informacje.html

Monika Kaczmarek
Prezes Oddziału Rejonowego PSD Złotoryja

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content