Łascy diabetycy podsumowali ostatnią kadencję swojej działalności

Naukowcy: u osób z cukrzycą częściej występują choroby neurodegeneracyjne
14 kwietnia 2015
W Katowicach rusza Koło Diabetyków
27 kwietnia 2015

Łascy diabetycy podsumowali ostatnią kadencję swojej działalności

Wybory nowych władz na okres lat 2015 – 2020.

Zgodnie z postanowieniami Statutu PSD ( wyd. Bydgoszcz 2012 ), Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy w Łasku, przeprowadził w dniu 18.04.2015. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału. Powyższe przedsięwzięcie odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Łasku ul. Kościuszki 14, dzięki uprzejmości pani Marii Lipowskiej, na co dzień kierującej tą placówką, która od wielu lat współpracuje z naszą organizacją. Na Zebranie przybyli: członek Zarządu Głównego PSD, jednocześnie prezes Zarządu Rejonowego w Sieradzu p. Jan Kruszyński i członek honorowy łaskiego Oddziału PSD p. Edward Wołosz. Także 23. członków, co stanowiło 53,48% wszystkich uprawnionych do głosowania. Za zabezpieczenie logistyczne oraz oprawę graficzną spotkania odpowiadał p. Bogusław Stachowski. Posiłki i napoje przygotowały oraz podały przed rozpoczęciem zebrania, panie: Franciszka Cieślak, Mieczysława Marciniak, Joanna Kościan, Teresa Szczepaniak i Wanda Serek.

Zebranie otwarła i powitała zaproszonych gości w tym szczególnie seniora naszej organizacji pana Tadeusza Żórawskiego ( rocznik 1930 ), prezes łaskiego oddziału p. Agnieszka Łukaszewska. Jednocześnie powołała do prezydium: p. Jana Kruszyńskiego, p. Edwarda Wołosza i p. Mieczysława Zalasę, a także powierzyła obowiązki: przewodniczącego zebrania p. Bogusławowi Stachowskiemu i sekretarza p. Teresie Szczepaniak. Po zaakceptowaniu przez zebranych porządku obrad, powołano komisję: mandatowo – wyborczą; przewodniczący p. Józef Bartos, członek p. Wanda Serek oraz uchwał i wniosków; przewodniczący p. Stefan Ropęga, członek p. Franciszka Cieślak.

Referat sprawozdawczy ustępującego zarządu z sześcioletniej pracy za okres 2009 – 2014, wygłosiła p. Agnieszka Łukaszewska, uwypuklając w nim szereg inicjatyw podejmowanych i realizowanych w minionej kadencji przez członków kierownictwa naszej organizacji. Podkreśliła duże zrozumienie potrzeb łaskiego stowarzyszenia przez władze miasta oraz Starostwa powiatowego. Podziękowała sponsorom, dzięki, którym było możliwe zorganizowanie wybranych imprez, a nade wszystko: p. Ireneuszowi Krawczykowi z firmy Kastor Sp. S.A. Łask, a także p. Zdzisławowi Kozłowskiemu z Biura Ubezpieczeniowo – Kredytowego Łódź. Poinformowała o nawiązaniu nowych  kontaktów w tym z: posłem PO z Sieradza p. Cezarym Tomczykiem, m.in. szefem Podkomisji do Spraw Diabetologii, co zaowocowało zorganizowaniem jednej z wycieczek „do miejsc, gdzie na co dzień tworzy się najnowsza historia naszego kraju” – czyli Warszawy oraz przedstawicielką Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej na powiat łaski p. Renatą Cholerzyńską, tym razem wspólnie zorganizowano obchody Światowego Dnia Cukrzycy oraz Marsz 10 000 kroków dalej od cukrzycy. W końcowym fragmencie swego referatu podziękowała indywidualnie tym członkom zarządu, którzy wnieśli największy wkład w społeczne uznanie poczynań naszej organizacji.

Rozliczenia finansowego za w/w okres dokonał skarbnik p. Bogusław Stachowski, dokonując m.in. szczegółowej analizy przychodów i rozchodów, ilości członków w tym opłacających składki, a także przyczyn wprawdzie znikomego, ale jednak postępującego ubytku członków organizacji w rozbiciu za poszczególne lata. Wśród przyczyn tego ostatniego zjawiska znalazły się: zgony, choroby powodujące trudności w poruszaniu, podeszły wiek, zmiany miejsca pobytu, a także migracje zewnętrzne w celach zarobkowych. Sprawozdania zostały przyjęte przez zgromadzonych gromkimi brawami. Skróconą dyskusję podsumował p. Jan Kruszyński, który w pierwszej kolejności wręczył Zarządowi PSD w Łasku oraz indywidualnie p. Bogusławowi Stachowskiemu stosowne Podziękowania „Za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych na cukrzycę oraz dotychczasową owocną współpracę z Oddziałem Rejonowym”. Kolejno przedstawił aktualne problemy PSD, które są przedmiotem wymiany poglądów na szczeblu centralnym, poinformował zebranych o najbliższych ogólnopolskich obchodach Dnia Diabetyka, sympozjum naukowym w Toruniu oraz o możliwościach wypoczynku i rehabilitacji ludzi chorych na cukrzycę.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania przez komisję mandatowo – wyborczą i przyjęciu jednomyślnej uchwały o jawnym głosowaniu, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Po zgłoszeniu spośród uprawnionych do czynnego i biernego prawa wyborczego uczestników spotkania, 9. kandydatur do zarządu i 7. na delegatów, na zebranie Oddziału Rejonowego w Sieradzu, dokonano ich rejestracji, po czym przystąpiono do wyborów. Zebranie dokonało jednomyślnego wyboru kandydatów do obydwu instancji, po czym nastąpiła przerwa na powstanie nowego zarządu. Po intensywnej dyskusji oraz rozważeniu wszystkich opcji, a także wysłuchaniu opinii poszczególnych członków tego gremium, doszło do porozumienia w wyniku którego nowy zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes Oddziału – p. Agnieszka Łukaszewska

Pierwszy Wiceprezes – p. Mieczysław Zalasa

Drugi Wiceprezes – p. Zdzisław Kozłowski

Skarbnik – p. Bogusław Stachowski

Sekretarz – p. Józef Bartos

Członkowie zarządu: p. Franciszka Cieślak, p. Wanda Serek, p. Teresa Szczepaniak, Stefan Ropęga. W części przeznaczonej na uchwały i wnioski zgłoszono:

–  p. Stanisław Wolanin; propozycję wystąpienia na piśmie do władz miasta i Starostwa powiatowego z prośbą, o udostępnienie wykonywania usług ksero na potrzeby PSD bez odpłatności

–  p. Tadeusz Żórawski; złożył podobny wniosek, tym razem w kwestii umożliwienia wysyłania korespondencji PSD poprzez w/w instytucje

–  p. Jan Kruszyński zaproponował nowemu Zarządowi: a). wystąpienie z wnioskiem do Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na „sport i turystykę” ze szczególnym uwzględnieniem integracji środowiska diabetyków poprzez aktywność fizyczną

b) w celu dostosowania dokumentacji do aktualnych wymogów rubrykę „darowizny” w pozycji „przychody”, zamienić na „dobrowolna wpłata na działalność statutową”

      –    p. Józef Bartos zaproponował zwiększenie intensywności podejmowanych działań

            i poszukanie nowych form edukacji diabetologicznej

Po odczytaniu propozycji w/w uchwał przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i wniosków p. Stefana Ropęgę, zebrani jednomyślnie przyjęli przedstawione uchwały.

Na zakończenie oficjalnych obrad p. Agnieszka Łukaszewska w swoim wystąpieniu inauguracyjnym  podziękowała za wykazane zaufanie oraz wybór na drugą kadencję, na stanowisko prezesa PSD Oddziału M – P w Łasku, jednocześnie zobowiązała się dołożyć wszelkich starań w swojej pracy na rzecz PSD, nowej kadencji 2015 – 2020.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych okazało się wniesienie na salę okazałego tortu przez p. Mieczysława Zalasę, który jak się okazało w owym dniu poza uczestniczeniem, w obradach obchodził swoje urodziny, a także w godzinach wczesnopopołudniowych był uczestnikiem ceremonii sakramentu chrztu świętego swego wnuka. Zebrani w reakcji na taką informację, odśpiewali gromkie sto lat, nowo wybranemu wiceprezesowi stowarzyszenia

B.S.

Foto: Edward Wołosz, Mieczysław Zalasa

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *