Rosja: nie ma embarga na witaminy i żywność dla chorych m.in. na cukrzycę

Pistacje chronią przed groźnymi skutkami cukrzycy typu 2
19 sierpnia 2014
Chorzy na cukrzycę nadal bez dostępu do leków najnowszej generacji
22 sierpnia 2014

Rosja: nie ma embarga na witaminy i żywność dla chorych m.in. na cukrzycę

Rząd Rosji wy­klu­czył ze spisu to­wa­rów ob­ję­tych za­ka­zem im­por­tu wi­ta­mi­ny, pre­pa­ra­ty wi­ta­mi­no­wo-mi­ne­ral­ne, do­dat­ki sma­ko­wo-za­pa­cho­we, koncentra­ty biał­ko­we po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go i ro­ślin­ne­go i ich mie­szan­ki – po­in­for­mo­wa­ły ro­syj­skie media.

Na po­cząt­ku sierp­nia Rosja wpro­wa­dzi­ła zakaz im­por­tu ar­ty­ku­łów rol­no-spo­żyw­czych i żyw­no­ści z państw, które na­ło­ży­ły na nią sank­cje w związ­ku z rolą Mo­skwy w kon­flik­cie ukra­iń­skim, czyli z USA, państw UE, Kandy, Au­stra­lii i Nor­we­gii. Rocz­ny zakaz do­ty­czy mięsa, owo­ców, wa­rzyw, serów, nabia­łu i in­nych pro­duk­tów.

W nowym roz­po­rzą­dze­niu ro­syj­skie­go rządu uści­ślo­no, że wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia wwozu nie obej­mu­ją bio­lo­gicz­nie ak­tyw­nych do­dat­ków, w tym pre­pa­ra­tów wi­ta­mi­no­wo-mi­ne­ral­nych.

Wcze­śniej Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia Rosji skie­ro­wa­ło do rządu listę wi­ta­min za­re­je­stro­wa­nych jako le­ki, pro­sząc o wy­co­fa­nie ich ze spisu pro­duk­tów, na które Mo­skwa wpro­wa­dzi­ła em­bar­go. Cho­dzi­ło głów­nie o pro­duk­ty wcho­dzą­ce w skład diety cho­rych, w tym na cu­krzy­cę.

Źródło: Rynek Zdrowia 20-08-2014

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *